วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การทำสังขยาฟักทอง


ชื่อ  กิจกรรม 
การทำสังขยาฟักทอง
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการเพยแพร่ขนมไทยให้คนต่างๆรู้จัก
2.เพื่อเป้นการสืบสานการทำขนมไทยให้คนรุ่นหลัง
3.เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพได้รายเพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
ผลงาน
-เผยแพร่สูตรวิธีทำที่ facebook,blog, เว็บต่างๆ
-จัดทำโครงงาน

วิธีดำเนินการ
1. ครูชี้แจงและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้กิจกรรมการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการสังคม
2. นักเรียนวิเคราะห์องค์ความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
3.รวบรวมข้อมูลและสูตรการทำสังขยาฟักทอง
4.ลงมือทำสังขยาฟักทอง
5.นำสูตรที่ได้ไปเผยแพร่ที่facebook,blog,เว็บต่างๆ
6.สรุปผลและนำส่งครู
 
สื่อและอุปกรณ์
ฟักทอง,ไข่ไก่,น้ำตาลทราย,ใบเตย,กะละมัง,หม้อหนึ้ง,ข้อมูลลหรือสูตรวิธีการทำสังขยาฟักทอง
การวัดและประเมินผล
1.ดูว่าชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปสามารถนำไปทำเป็นอาชีพจริงได้หรือปล่าว
2.ข้อมูลที่เราจัดทำขึ้นนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้หรือไม่